19 czerwca 2024

Jak przygotować działkę do rozpoczęcia budowy domu

Wybór działki pod budowę domu to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Od naszych decyzji zależeć będzie przecież komfort domowników na długie lata. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę powierzchnię działki, kształt, uzbrojenie, dostęp do drogi, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy czy warunki wodno-gruntowe. W następnej kolejności trzeba przygotować działkę do rozpoczęcia budowy. Inwestycja pójdzie sprawnie, jeśli uwzględnicie poniższe rady ekspertów.

Przed zakupem działki budowlanej inwestor powinien zwrócić uwagę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wskaźniki powierzchni oraz intensywności zabudowy informują, jak dużą powierzchnię parceli może zajmować zabudowa. W planie znajdziemy parametry dotyczące maksymalnej wysokości budynku oraz rodzaju dachu.

Teren pod budowę domu

Teren, który kupujemy jako działka budowlana jest zwykle niezagospodarowany. Rzadko kiedy jest ogrodzony, najczęściej zarośnięty drzewami, krzewami i trawą, co w znacznym stopniu utrudnia rozpoczęcie budowy oraz uzyskanie zgody na budowę domu. Najczęściej nie ma doprowadzonych mediów. Zanim wbijemy pierwszą łopatę musimy wszystkie te utrudnienia usunąć.

Przed rozpoczęciem budowy powinniśmy wyznaczyć strefy potencjalnie niebezpieczne, ogrodzić teren posesji, przygotować drogi, przejścia dla pieszych, zadbać o utylizację odpadów, zapewnić urządzenia sanitarne i pomieszczenia socjalne, a także wydzielić przestrzeń, gdzie będą składowane wszystkie potrzebne materiały budowlane.

Zakupiona przez nas działka pod budowę domu powinna mieć już wyznaczone w narożnikach punkty geodezyjne, czyli tzw. znaki graniczne. Zwykle są to betonowe kamienie graniczne, pod którymi dodatkowo osadza się płytki, cegły lub odwrócone do góry dnem butelki na wypadek, gdyby kamień uległ zniszczeniu. Jako znaki graniczne stosuje się również pręty i rury żelazne oraz bolce.

Działka pod budowę co warto wiedzieć

Jeśli na zakupionym przez nas terenie nie ma znaków graficznych, należy je wyznaczyć na własny koszt. Granice działki wyznacza geodeta na podstawie mapy geodezyjnej oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

Wytyczenie granic budynku polega na trwałym oznakowaniu wszystkich osi i punktów charakterystycznych. W każdym narożu budynku, ok. 50 cm poza obrysem przyszłych wykopów, wbija się paliki z poziomo przybitymi i wypoziomowanymi deskami. Następnie napina się między nimi sznur murarski, który wyznaczy osie budynku. Wyznaczany jest również reper, czyli punkt wysokościowy wyznaczający poziom „zero” budynku. Uprawniony geodeta zapisuje wszystkie dane w dzienniku budowy.

Działka pod budowę domu jak przygotować

Jeśli rozpoczęcie budowy uniemożliwiają rosnące na działce drzewa, powinniśmy sprawdzić, czy na wycięcie drzewa będziemy potrzebować zezwolenia. Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, nie trzeba zgłaszać wycinki do gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, a 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Żadnych drzew nie można wyciąć, jeżeli działka jest wpisana do rejestru zabytków lub leży w granicach parku narodowego bądź rezerwatu przyrody.

Przed przystąpieniem od budowy musimy wyznaczyć miejsce, gdzie będą składowane materiały budowlane oraz postawić szopę na sprzęt budowlany i materiały odporne na wilgoć, a także kontener socjalny, gdzie ekipa budowlana będzie mogła umyć się, przebrać czy spożyć posiłek. Działka pod budowę musi być wyposażona w toaletę dla pracowników.

Prawo wymaga ogrodzenie terenu budowy. Nie może być ono niższe niż 1,5 m i musi się znajdować nie dalej niż 1 m od krawędzi wykopu. Na ogrodzeniu trzeba umieścić w widocznym miejscu żółta tablicę informacyjną z nazwiskiem inwestora, rodzajem inwestycji, danymi osób nadzorujących budowę oraz wykonawcy i numerem zezwolenia. Wszystkie drogi dojazdowe muszą mieć utwardzoną nawierzchnię.

Działka pod budowę domu formalności

Zanim rozpoczniesz budowę koniecznie jest skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego. Organ administracji samorządowej może w ciągu 21 dni zgłosić zastrzeżenia. Np. gdy działka budowlana znajduje się na stromej skarpie lub na zboczu, konieczne mogą okazać się dodatkowe ekspertyzy geologiczne stwierdzające, jakie działania są potrzebne do zabezpieczenia terenu przed osunięciem.

Niezbędne są takie dokumenty, jak projekt domu, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mapy sytuacyjno-wysokościowe zlecone geodecie, raport określający warunki techniczne oraz koszty dostawy mediów ustalane we współpracy z dostawcami prądu, gazu i wody, mapa ewidencyjna działki w skali 1:1000 uzyskana w wydziale geodezji i ewidencji gruntu gminy oraz oświadczenie potwierdzające prawa do użytkowania działki budowlanej.

Jeżeli działki nie obejmuje MPZP, musisz wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek złożony do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta powinien określić przewidywaną powierzchnię zabudowy oraz powierzchnię użytkową planowanego domu. Trzeba również opisać charakterystyczne dane zabudowy, przybliżoną wielkość zapotrzebowania na wodę i energię, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także podać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji.

Wniosek o warunki zabudowy może złożyć każda osoba, która planuje zakup działki. Urząd ma dwa miesiące na wydanie dokumentu, ale w praktyce często czas ten ulega wydłużeniu.

Oceń artykuł
[Suma: 0 Średnia: 0]

Powiązane treści