22 kwietnia 2023

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy – o czym należy pamiętać?

Według kodeksu cywilnego, poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną cenę. Ale przepisy bywają różnie interpretowane, a strony często nie znają swoich praw i obowiązków. Weźmy taką przyczepę kempingową. O czym trzeba pamiętać, aby jeszcze przed wakacjami była nasza? W tym artykule piszemy także o przyczepie samochodowej, rolniczej, podłodziowej oraz z zagranicy. Kupujesz czy sprzedajesz? W obu przypadkach przeczytaj!

Umowa kupna-sprzedaży jest dokumentem potwierdzającym przeniesienie praw własności. Na jej podstawie stajemy się właścicielami danej rzeczy w przypadku jej zakupu, a w przypadku sprzedaży przestajemy być jej właścicielami z chwilą zawarcia umowy. Jakie są najczęściej popełniane pomyłki przy sporządzaniu takich umów? Nawet mały błąd może mieć poważne skutki finansowe.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy

Podobnie jak w przypadku samochodów i motocykli, kupnie każdej przyczepy towarzyszy sporządzenie ze sprzedającym umowy kupna-sprzedaży. Dokument ten w dwóch egzemplarzach potwierdza fakt, że staliśmy się właścicielem przyczepy, a dla sprzedającego oznacza dowód jej zbycia. Jeśli umowa sprzedaży przyczepy zostanie prawidłowo sporządzona, bez problemu przerejestrujemy przyczepę na siebie

Kupujący powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanej przyczepy, do którego nie wnosi zastrzeżeń. Natomiast sprzedający powinien oświadczyć, że nie ukrył żadnych wad prawnych i fizycznych przyczepy. Właściwie sporządzona umowa kupna przyczepy pozwoli uniknąć niejasności przy ewentualnych sporach po przeniesieniu prawa własności.

Zanim przystąpimy do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży powinniśmy potwierdzić tożsamość sprzedającego oraz kupującego. Jeśli nazwisko osoby sprzedającej nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym, powinna ona okazać oryginały wszystkich poprzednich umów sprzedaży. Zgodnie z przepisami, właściciel pojazdu jest zobowiązany do rejestracji w ciągu 30 dni po nabyciu pojazdu.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy kempingowej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy kempingowej powinna zawierać takie same dane, jak umowa kupna-sprzedaży pojazdu. Można skorzystać ze wzoru umowy lub spisać ją odręcznie, pamiętając, co musi się w niej znaleźć. Umowa kupna-sprzedaży przyczepy kempingowej jest dowodem przeniesienia własności na inną osobę. Aby była ważna i stanowiła podstawę prawną do dochodzenia ewentualnych roszczeń, powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez sprzedającego i kupującego.

Umowa jest potrzebna kupującemu do zarejestrowania auta, a sprzedającemu do zgłoszenia sprzedaży w wydziale komunikacji i u ubezpieczyciela. W umowie powinny znaleźć się takie informacje, jak data i miejscowość, gdzie następuje sprzedaż, dane sprzedającego oraz kupującego (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania), dane przyczepy kempingowej (marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN, rok produkcji, całkowita długość przyczepy, wyposażenie przyczepy i ewentualne dodatkowe oznakowanie).

Ponadto umowa powinna zawierać informacje dotyczące polisy OC, dokładnej ceny oraz sposobu zapłaty, dokładnej daty, kiedy nastąpi przekazanie przyczepy kempingowej wraz z kluczykami oraz dokumentami oraz potwierdzenie informacji, że zbywca otrzymał od nabywcy wskazaną w umowie kwotę.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej potwierdza, że zbywca nie musi już pokrywać kosztów ubezpieczenia oraz odpowiadać za szkody powstałe w czasie, gdy przyczepa jest własnością innej osoby. Z dokumentem należy udać się do wydziału komunikacji, gdzie wyrejestrujemy i zarejestrujemy przyczepę, ale także do ubezpieczyciela, gdzie wypowiemy lub podpiszemy polisę OC.

Gdy wartość rynkowa przyczepy przekracza 1 tys. zł, należy w urzędzie skarbowym wypełnić deklarację PCC-3 i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 2 proc. wartości rynkowej. Jako podstawę opodatkowania przyjmujemy kwotę, za którą kupiliśmy pojazd (urząd skarbowy ma prawo weryfikacji danych). Na dopełnienie formalności mamy 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy podłodziowej

Podobne zasady jak w przypadku przyczepy samochodowej czy kempingowej obowiązują, gdy przedmiotem transakcji między stronami jest umowa kupna-sprzedaży przyczepy rolniczej lub umowa kupna-sprzedaży przyczepy podłodziowej. Są one potwierdzeniem, że staliśmy się prawowitym właścicielem przyczepy, a dla sprzedającego przyczepę są dowodem zbycia przyczepy.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy z zagranicy

Używane przyczepy sprowadzane z krajów Unii Europejskiej zwolnione są z podatku akcyzowego i cła. Polskie prawo wymaga od nas uzyskania zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego w uprawnionej stacji kontroli pojazdów. Rejestracji pojazdu dokonuje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

W takim przypadku w urzędzie trzeba przedłożyć wniosek właściciela o rejestrację pojazdu, dokument tożsamości, dowód własności, którym jest faktura VAT lub umowa kupna-sprzedaży przyczepy z zagranicy oraz poprzedni dowód rejestracyjny przyczepy.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]

Powiązane treści