28 lutego 2023

Studia na kierunku budownictwo – najlepsze uczelnie i zasady naboru

Budownictwo to dynamicznie rozwijający się kierunek na uczelniach technicznych publicznych i niepublicznych. Są to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4,5 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w zakresie m.in. projektowanie domów, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, stosowania materiałów budowlanych, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli czy nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z uwzględnieniem wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Budownictwo – opis kierunku

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunek budownictwo rozpocznie się 5 czerwca 2023 i potrwa do 28 sierpnia 2023. Studia zawodowe na kierunku budownictwo lub specjalności budownictwo możesz podjąć na 32 uczelniach publicznych oraz 10 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studenci budownictwa muszą dobrze sobie radzić z różnymi obliczeniami matematycznymi oraz rozumieć zasady i metody projektowania różnych konstrukcji. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu m.in. matematyki, fizyki czy informatyki. Budownictwo jako dziedzina techniczno-przyrodnicza wymaga od nich znajomości zagadnień z dziedzin ścisłych.

Opinie o kierunku budownictwo

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku budownictwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów.

Osoby, które się dostaną, będą mogły w trakcie nauki dokonać wyboru specjalizacji. W zależności od szkoły wykaz specjalności, spośród których wybierają studenci w pewnym stopniu się różni. Wśród całego wachlarza opcji są m.in. konstrukcje budowlane i inżynierskie, inżynieria komunikacyjna, inżynieria produkcji budowlanej, drogi szynowe, budownictwo zrównoważone, geotechnika i hydrotechnika, inżynieria mostowa, budownictwo podziemne i inżynieria miejska oraz budowa dróg i lotnisk.

Budownictwo to branża niezwykle rozwojowa. Co chwila pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, bezpieczniejsze, lepszej jakości materiały. Wiedza na temat branży budowlanej wymaga nieustającego śledzenia nowości, jej poznanie nie kończy się więc wraz z uzyskaniem dyplomu inżyniera. Analiza ofert rynku pracy z ostatnich kilku lat oraz prognozy w tym zakresie wskazują, że absolwenci budownictwa z pewnością znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji czy też pracują jako przedstawiciele handlowi i doradcy wielu renomowanych firm.

Kierunki pokrewne do budownictwa

Uprawnienia budowlane można zdobyć także uzyskując dyplom studiów pokrewnych. Wykaz kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych dla każdej specjalności uprawnień budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W oparciu o to zestawienie komisje kwalifikacyjne PIIIB i IARP sprawdzają w procesie kwalifikacji, czy kandydat posiada odpowiednie wykształcenie techniczne do uprawnień o jakie się ubiega. Jeśli przynajmniej 1/3 programu studiów związana jest z zakresem studiów określonych w w rozporządzeniu, to kandydat może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Kierunki pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień:

  • konstrukcyjno-budowlane – architektura, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna,
  • instalacyjne telekomunikacyjne – informatyka, inżynieria elektryczna, elektrotechnika, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników,
  • architektoniczne i instalacyjne sanitarne – kierunki w zakresie budownictwa,
  • instalacyjne elektryczne – elektronika, energetyka, elektryczny transport szynowy, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja,
  • inżynieryjne kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym – elektroenergetyka, automatyka i robotyka.

Nie dla wszystkich istniejących specjalności uprawnień budowlanych istnieją kierunki pokrewne – w takiej sytuacji przypisane są do nich wyłącznie kierunki odpowiadające. Oznacza to, że do egzaminu na uprawnienia budowlane w tychże specjalnościach mogą przystąpić wyłącznie absolwenci określonych kierunków studiów, przypisanych do danych specjalności. Wśród takich specjalności są uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne, inżynieryjne mostowe czy inżynieryjne drogowe

Ranking uczelni z kierunkiem budownictwo

Która uczelnia w Polsce kształci najlepszych inżynierów budownictwa? W tradycyjnym rankingu studiów technicznych Perspektywy 2022 na kierunku budownictwo pierwsze miejsce zajęła Politechnika Wrocławska. Tuż za nią uplasowały się uczelnie w Warszawie, Gliwicach, Gdańsku, Krakowie i Lublinie. Ze względu na walory miasta i wielkość ośrodka akademickiego studenci chętnie wybierają budownictwo Warszawa uczelnie. Może to być jedna z trzech uczelni publicznych, ale także budownictwo prywatna uczelnia.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]

Powiązane treści